Privacyverklaring

COS VZW verwerkt persoonsgegevens in overeenkomst met de inhoud van deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen evenals opmerkingen omtrent ons privacybeleid is het mogelijk om contact met ons op te nemen via e-mail naar het e-mailadres info.cos@telenet.be.

Verwerkingsdoeleinden
COS VZW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar bezoekers met als doel om de inschrijving voor haar evenementen of vergaderingen tot stand te kunnen brengen. Hiervoor worden de onderstaande gegevens verzameld:

– Voor- en achternaam
– Het adres van de persoon in kwestie
– Het e-mailadres van de persoon in kwestie
– De onderneming waarvoor men zich wenst in te schrijven
– Het RIZIV nummer

Rechtsgrond(en) van de verwerking
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op het moment dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. a toestemming beschikt de klant ten allen tijde over het recht om diens gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Wanneer blijkt dat dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden zullen de persoonsgegevens van onze ingeschreven leden worden gedeeld met andere instanties of ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met COW VZW zijn verbonden of een connectie hebben met enige andere partner van COS VZW.

COS VZW garandeert dat de ontvangers waar hierboven naar wordt verwezen ten allen tijde de nodige technische evenals organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens die worden verstrekt met betrekking tot de inschrijving voor één of meerdere evenementen die door COS VZW worden georganiseerd zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar evenals overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De persoon die zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft ten allen tijde de mogelijkheid evenals het recht op inzage in diens persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk om deze te laten verbeteren op het ogenblik dat deze niet correct en / of onvolledig blijken te zijn. Daarnaast heeft de verstrekker van diens persoonsgegevens ook steeds het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Onze bezoekers en ingeschreven personen hebben ten allen tijde het recht om een kopie (opgesteld in een gestructureerde evenals gangbare en bovendien machinaal leesbare vorm) van de verstrekte persoonsgegevens te bekomen evenals de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij. Teneinde de hier vermelde rechten uit te oefenen wordt de klant verzocht om een e-mail te verzenden naar het e-mailadres info.cos@telenet.be.

Gebruik van cookies
Op het ogenblik dat u een bezoek brengt aan deze website is het mogelijk dat er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand welke door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. Dit gebeurt op het ogenblik dat u de website bezoekt. Het is door middel van cookies uitsluitend mogelijk om machines en dus niet om mensen te identificeren.

Cosgent.com maakt uitsluitend gebruik van ‘First Party cookies’. Het betreft hier technische cookies welke gebruikt worden door de bezochte website zelf en welke als doel hebben om deze op de meest optimale wijze te laten functioneren. Er wordt door Cosgent.com geen gebruik gemaakt van ‘Third Party cookies’. Als bezoeker van deze website beschikt u steeds over de mogelijkheid om uw browser op een dergelijke wijze in te stellen zodat cookies niet (meer) worden geaccepteerd. Bovendien is het mogelijk om een melding te ontvangen op het ogenblik dat er bijvoorbeeld een cookie op uw harde schijf is geïnstalleerd. Dit is in te stellen in de instellingen van uw browser.

Update Privacyverklaring
Cosgent.com is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op haar website. Het is omwille van deze reden aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring is terug te vinden te raadplegen. Zo bent u er zeker van dat u steeds kennis heeft van enige wijzigingen.

Klachten
Als gebruiker van deze website heeft u ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.